Que aporta aos proxenitores?

 

Coñecemento sobre:
 • Dereitos e obrigas dos proxenitores 
 • Dereitos e obrigas dos fillos.
 • As necesidades e intereses dos menores en función da idade.
 • As capacidades, destrezas e limitacións de si mesmos.
 • As características e necesidades específicas de cada fillo.
 • Como exercer a responsabilidade parental.
 • Os riscos da parentalidade non positiva.

 

Capacidade para saber:

 

 • Darlles amor e cariño.

 • Ofrecerlles tempo de calidade en familia.

 • Escoitar e comunicarse con eles.

 • Apoialos, aconsellalos e orientalos.

 • Educalos e formalos con disciplina positiva:

  • Establecerlles límites e normas e facelas cumplir.

  • Reforzarlles os comportamentos positivos.

  • Corrixirlles os comportamentos inapropiados.

  • Ter coherencia no comportamento parental.

 • Fomentarlles:

  • Responsabilidade e compromiso coas obrigas personais, familiares, escolares e sociais.

  • Hábitos saudables de alimentación, hixiene, descanso, ocio e actividade física.

 • Fortalecerlles:

  • A autoestima e autoconcepto.

  • A autonomía responsable.​

 

Lograr:

 

 • Coñecer mellor aos fillos.

 • Axudar máis e mellor aos fillos.

 • Xestionar positivamente o estrés e as crises na familia.

 • Poñer en valor a faceta de proxenitor.

 • Asumir as responsabilidades parentais sen sobrecargas.

 • Seguridade no exercicio da parentalidade.